Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Abrava Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. ŻWIRKI I WIGURY 2A, (86-105) ŚWIECIE (dalej Abrava Sp. z o.o.).

W jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe?

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu rozpatrzenia Pani/Pana zgłoszenia i/lub odpowiedzi na zadane pytanie. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a) ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO, gdzie podstawą do przetwarzania Pani/Pana danych jest wyrażona zgoda. Wyrażenie zgody nie jest obowiązkowe, ale niezbędne do nawiązania z Panią/Panem kontaktu i udzielenie Pani/Panu odpowiedzi.

 

Gdzie będą przetwarzane Pani/Pana dane osobowe?

Abrava Sp. z o.o. będzie przekazywać Pani/Pana dane osobowe innym odbiorcom, którym powierzono przetwarzanie danych osobowych w imieniu i na rzecz Abrava Sp. z o.o..

Ponadto Abrava Sp. z o.o. będzie udostępniać Pani/Pana dane osobowe innym odbiorcom, o ile taki obowiązek wynikać będzie z przepisów prawa, bądź udostępnienie będzie wynikało ze stosunku łączącego Panią/Pana z Abrava Sp. z o.o..

Jak długo będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe?

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez czas niezbędny do odpowiedzi na zgłoszenie i/lub odpowiedzi na zadane pytanie, jednakże nie dłużej jak przez okres roku od zgłoszenia.

Jakie ma Pani/Pan prawa?

Przysługuje Pani/Panu prawo do:

  • dostępu do Pani/Pana danych osobowych i otrzymania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu;
  • sprostowania Pani/Pana nieprawidłowych danych osobowych;
  • żądania usunięcia Pani/Pana danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym) w przypadku wystąpienia okoliczności przewidzianych w art. 17 RODO;
    • Żądanie usunięcia Pani/Pana danych osobowych nie ma zastosowania przy wystąpieniu okoliczności o których mowa w art. 17 ust. 3 lit. a) – e) RODO, tj. w szczególności gdy przetwarzanie jest niezbędne do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, bądź do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
  • żądania ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO;
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w przypadkach wskazanych w art. 21 RODO;
  • przenoszenia dostarczonych przez Pani/Pana danych osobowych, przetwarzanych w sposób zautomatyzowany.

Jeżeli uważa Pani/Pana że, Pani/ Pana dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, może Pani/Pan wnieść skargę do organu nadzorczego, którym na terenie Rzeczypospolitej Polskiej jest Urząd Ochrony Danych Osobowych (w skrócie UODO, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Kontakt

Jeśli potrzebuje Pani/Pan dodatkowych informacji związanych z ochroną danych osobowych lub chce Pani/Pan skorzystać z przysługujących praw, prosimy o skontaktowanie się z nami:

Inspektor Ochrony Danych: E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Abrava Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. ŻWIRKI I WIGURY 2A, (86-105) ŚWIECIE. 

………………………………